Pilsēta
Rīga šodien
Pakalpojumi
Pašvaldība
Uzņēmējiem
Medijiem
Jauniešiem
Tūristiem
20.02.2020
Palīdzības sistēma
Rīgas pašvaldības uzturēto publisko interneta pieejas punktu atrašanās vietu adreses
Rīga pasaulē
Ziņas
Sadraudzības pilsētas
Starptautiskās organizācijas un sadarbības tīkli
Rīgas interešu pārstāvniecība Briselē
Sabiedriskā kārtība
Ārkārtas gadījumi
Transports
Praktiski ieteikumi drošai velobraukšanai
Vārda dienas svin:
Smuidra, Smuidris, Vitauts
Valūtas kursi
GBP: 0,8315
RUB: 68,6245
USD: 1,0800
 Visas valūtas
Gaisa kvalitāte
  Rīga šodien / Rīga pasaulē / Starptautiskās organizācijas un sadarbības tīkli  STARPTAUTISKĀS ORGANIZĀCIJAS UN SADARBĪBAS TĪKLI

Rīgas pilsētas ilgtermiņa attīstības stratēģijā (līdz 2030.gadam) un Rīgas pilsētas attīstības programmā ir paredzēti vairāki ar pilsētas saimniecības attīstību tieši saistīti mērķi: uz Austrumu-Rietumu saikni balstīta ekonomikas attīstība, augoša un konkurētspējīga ekonomika, ērta un ātri sasniedzama pilsēta, tīra un zaļa pilsēta, droša pilsētvide, izglītota un kultūru cienoša sabiedrība. Lai nodrošinātu izvirzīto mērķu veiksmīgu sasniegšanu un pilsētas saimnieciskās darbības politikas veidošanu, nepieciešams iepazīt citu valstu galvaspilsētu un lielo pilsētu praksi, kā arī attīstīt sadarbību starp citu valstu pilsētām un lielajiem reģioniem ekonomikas, tūrisma, sociālās, vides, transporta, enerģētikas, kultūras, izglītības, veselības un citās pilsētai un rīdziniekiem aktuālās jomās.

Rīgas pilsētas dalība un iesaiste starptautiskajās organizācijās un sadarbības tīklos nodrošina priekšrocību sadarboties ne tikai bilaterālā aspektā, bet vienlaicīgi piedalīties starptautisko organizāciju un sadarbības tīklu izveidoto Forumu vai Komisiju darba grupās, vai arī uzņemties šo darba grupu vadību un pilsētas pārstāvjiem tikt ievēlētiem organizāciju vai tīklu valdēs, tādējādi tiešā veidā piedaloties būtisku jautājumu risināšanā. Līdz ar pilsētas pārstāvniecību vai dalību starptautiskās organizācijās un sadarbības tīklos Rīgā regulāri tiek rīkotas kādas nozares darba grupas sanāksmes. Dalība  starptautiskajā vidē vienmēr ir zināšanu, ideju, pieredzes apmaiņas, kopīgu problēmu un inovatīvu risinājumu platforma kā Eiropas un Baltijas jūras reģiona, tā arī pasaules mērogā.

1. Baltijas pilsētu savienība
(Union of the Baltic Cities, UBC)
Mājas lapa:
http://www.ubc.net/

Baltijas pilsētu savienība apvieno 106 pilsētas no 10 Baltijas jūras reģiona valstīm. Tā dibināta 1991. gadā Gdaņskā (dibināja 32 pilsētas, arī Rīga), lai veicinātu Rietumeiropas (Vācijas, Skandināvijas) un Austrumeiropas pilsētu sadarbību. UBC darbu organizē 7 komisijās: Plānojošās pilsētas, Ilgtspējīgās pilsētas, Drošās pilsētas, Jauneklīgās pilsētas, Viedās un plaukstošās pilsētas, Kultūras pilsētas, Sociāli iekļaujošās un veselīgas pilsētas. Rīga piedalās šadās komisijās: Plānojošās pilsētas, Jauniešu pilsētas, Ilgtspējīgās pilsētas, Kultūras pilsētas, Drošās pilsētas. UBC Vietējās drošības un sabiedriskās kārtības darba grupa tika oficiāli apstiprināta pirmās sanāksmes laikā Rīgā 14.10.2010. Uz šīs darba grupas pamata tika izveidota komisija Drošās pilsētas.

2. Eiropas Pilsētu drošības forums (European Forum for Urban Security, Efus)
Mājas lapa:
http://efus.eu/en/

„Eiropas Pilsētu drošības foruma” mērķis ir attīstīt un veicināt pieredzes, labas prakses un informācijas apmaiņu starp Eiropas pilsētām, kas ir Efus dalībvalstis. Lai sasniegtu šos mērķus, Efus dalībvalstīm ir iespēja piedalīties dažādās ar drošu pilsētvidi saistītās konferencēs, apmācību programmās, iepazīties ar jaunākajiem pētījumiem un publikācijām pilsētu tīkla  interneta vietnē, kā arī piedalīties Eiropas Komisijas līdzfinansētos projektos.
Rīgas pilsētas pašvaldībai kļūstot par Efus biedru, Rīgas pašvaldības policijai ir iespēja piedalīties informācijas un pieredzes apmaiņas procesos, kas ir vērsti uz Rīgas pilsētas sabiedriskās kārtības un drošības  uzlabošanu, tādējādi padarot to labvēlīgāku uzņēmējdarbības videi.

3. Jauno laiku Hanzas pilsētu savienība
(Städtebund DIE HANSE)
Mājas lapa:
http://www.hanse.org/de

1980.gadā pēc Nīderlandes pilsētas Zvolles iniciatīvas tika izveidota Jauno laiku Hanzas pilsētu savienība, līdz ar to atjaunota arī vēsturisko Hanzas dienu tradīcija. Jauno laiku Hanzas pilsētu savienībā apvienojušās 183 pilsētas no 16 valstīm. Jauno laiku Hanzas pilsētu savienības mērķis ir veicināt tās dalības pilsētu sadarbību, lai sniegtu ieguldījumu to saimnieciskajā, sociālajā, kultūras un tūrisma attīstībā.
Ar 2000. gada septembri Rīgas pilsēta ir oficiāli iestājusies Jauno laiku Hanzas pilsētu savienībā. Katru gadu citā dalības pilsētā tiek rīkotas Starptautiskās Jauno laiku Hanzas dienas un to ietvaros notiek Hanzas Komisijas un Delegātu sēde, Starptautiskais Ekonomikas forums, Hanzas pilsētu izstāde–gadatirgus, Youth Hanse – atsevišķa programma jaunatnei, mākslas projekts/izstāde HANSEartWORKS, kā arī tiek piedāvāta plaša starptautiska kultūras programma. Starptautiskajās Jauno laiku Hanzas dienās Rīgas pilsētu tradicionāli pārstāv Rīgas domes delegācija, kā arī kultūras programmas dalībnieku grupa, Rīga ar savu stendu piedalās Hanzas izstādē–gadatirgū un deleģē pārstāvjus jaunatnes programmā.

Rīgas pilsēta darbojas Hanzas Komisijā un pārstāv tajā arī visas pārējās Latvijas Hanzas pilsētas (Cēsis, Koknesi, Kuldīgu, Limbažus, Straupi, Valmieru un Ventspili).

Raksts par Rīgu Rostokas visvairāk tiražētājā laikrakstā “Ostsee-Zeitung” rakstu sērijā, kas veltīta Hanzas pilsētām, kuras piedalīsies 38.Starptautiskajās Hanzas dienās Rostokā laikā no 2018. gada 21.-24.jūnijam (vācu val.)

4. Eiropas lielo pilsētu sadarbības tīkls EUROCITIES
Mājas lapa:
http://www.eurocities.eu/main.php

2002. gada novembrī Rīga oficiāli uzņemta starptautiskajā Eiropas pilsētu organizācijā EUROCITIES. Šī organizācija ir Eiropas lielo pilsētu sadarbības tīkls (vairāk nekā 130 dalībpilsētas 30 Eiropas valstīs), kas izveidots 1986. gadā, lai attīstītu sadarbību starp pilsētām ekonomikas, sociālajā, vides, transporta, kultūras, izglītības, informācijas un citās jomās, veicinātu pilsētu interešu aizstāvību ES un veidotu vīziju par ilgspējīgu nākotni. EUROCITIES ir zināšanu, ideju, pieredzes apmaiņas, kopīgu problēmu un inovatīvu risinājumu platforma Eiropas mērogā; sadarbības tīkla ietvaros izveidotas atsevišķu nozaru darba grupas.

Rīga īpaši aktīvi iesaistījusies EUROCITIES Kultūras forumā, Sociālo jautājumu foruma Migrācijas un integrācijas darba grupā un Ekonomikas attīstības forumā. Būtisks ir jautājums par dalību EUROCITIES projektos – tajos ne mazāk kā 50% no kopējām projekta izmaksām sedz ES finansēto programmu ietvaros, atlikusī finansējuma daļa ir katras pilsētas līdzfinansējums.

5. Baltijas Metropoļu sadarbības tīkls
(Baltic Metropoles Network, BaltMet)
Mājas lapa:
http://www.baltmet.org/pub/

BaltMet tīkls tika izveidots 2002. gadā un tajā ietilpst 11 Baltijas jūras reģiona metropoles: Berlīne, Kopenhāgena, Helsinki, Malme, Oslo, Rīga, Sanktpēterburga, Stokholma, Tallina, Viļņa un Varšava. BaltMet sadarbības tīkla darbības pamatmērķis ir izmantot sadarbības priekšrocības, lai veicinātu Baltijas jūras reģiona starptautisku atpazīstamību, konkurētspēju un līdzsvarotu attīstību. Šis tīkls ir brīvprātīgi izveidota un pastāvoša institūcija, kura apvieno dalībniekus ar vienotām interesēm, forums pieredzes un zināšanu apmaiņai, kā arī sniedz iespējas individuālu un kopīgu mērķu un interešu sasniegšanai. Galvenais tīkla fokuss ir uz kopīgu projektu realizāciju Darba plāna noteikto prioritāšu ietvaros, taču tīkls aktīvi darbojas arī kopīgu pozīciju veidošanā par dažādiem ES politikas jautājumiem.

BaltMet ietvaros ir ieviesti vairāki Eiropas Savienības finansēto programmu projekti, kuros Rīgas pilsēta ir bijusi gan vadošais partneris, gan viena no projekta partneriem.

6. Eiropas Lielpilsētu reģionu un teritoriju tīkls
(The Network of European Metropolitan Regions and Areas , METREX)
Mājas lapa:
http://www.eurometrex.org/

METREX ir Eiropas Lielpilsētu reģionu un teritoriju tīkls un tas tika dibināts 1996. gadā Glāzgovas Lielpilsētu reģionu konferencē ar Rietumskotijas vietējo pašvaldību un Eiropas Komisijas atbalstu. Šīs apvienības sastāvā ir apmēram piecdesmit lielie pilsētu reģioni un tās mērķis ir zināšanu un pieredzes apmaiņa starp ekspertiem – politiķiem, ierēdņiem un viņu padomdevējiem pilsētplānošanas (telpiskā plānošana un attīstība lielpilsētu līmenī) jomā, kā arī kopīga darbība vienotu interešu gadījumā.
Rīgas domes Pilsētas attīstības departamenta aktivitātes METREX uzsāktas 1997. gadā sakarā ar uzaicinājumu piedalīties tīkla rīkotajā konferencē.  METREX konference un ģenerālā asambleja notiek reizi divos gados.

7. Pasaules kultūras mantojuma pilsētu organizācija
(The Organization of World Heritage Cities, OWHC)
Mājas lapa:
http://www.ovpm.org/?newlang=eng

227 pilsētas no visas pasaules, kas iekļautas UNESCO Kultūrvēsturiskā mantojuma sarakstā, tai skaitā Rīga, ir apvienojušās Pasaules kultūrvēsturiskā mantojuma pilsētu organizācijā (OWHC), kas tika dibināta 1993.gadā. Tās mērķis un aktivitātes ir vērstas uz Pasaules kultūrvēsturiskā mantojuma konvencijas īstenošanu. 12.06.1998. Budepeštā tika parakstīta deklarācija „Second Budapest document” par OWHC Centrālās un Austrumeiropas sekretariāta dibināšanu Budapeštā, šo deklarāciju parakstīja arī Rīga.

8. Starptautiskā industriālā mantojuma saglabāšanas komiteja
(The International Committee for Conservation of the Industrial Heritage, TICCIH)
Mājas lapa:
http://ticcih.org/

Starptautiskā industriālā mantojuma saglabāšanas komiteja (TICCIH) dibināta 1999. gadā. Tā ir pasaules organizācija, kas atbildīga par industriālo mantojumu, un tās mērķi ir veicināt starptautisko sadarbību saistībā ar industriālā mantojuma saglabāšanu, konservēšanu, izpēti, dokumentēšanu, interpretēšanu un tālāko izglītošanu. Rīgas pilsētas pašvaldība iestājās TICCIH 2003. gada aprīlī ar nolūku veicināt Rīgai nozīmīgā industriālā mantojuma saglabāšanu un izmantošanu no jauna, kā arī līdzekļu piesaisti industriālā mantojuma attīstīšanai.

9. Vēsturisko pilsētu apvienība
(The League of Historical Cities)
Mājas lapa:
http://www.city.kyoto.jp/somu/kokusai/lhcs/

Pirmā Vēsturisko pilsētu Pasaules konference notika 1987. gadā Kioto; tās ietvaros tika nodibināta Vēsturisko pilsētu Pasaules konferences Padome ar mītni Kioto, kam tika uzticēta loma organizēt turpmākās konferences. 1994. gadā, kad Kioto notika jau 4. konference (starplaikā konferences notika citās pilsētās), Padome tika atlaista un tika nodibināta Vēsturisko pilsētu apvienība, kas  vērsta uz pilsētu vēsturisko vērtību saglabāšanu.

Vēsturisko pilsētu apvienība organizē ikgadējo Vēsturisko pilsētu Pasaules konferenci, kas veicinājusi konstruktīvu dialogu starp pilsētām par vēsturisko pilsētu saglabāšanu un attīstību. Rīga oficiāli darbojas Vēsturisko pilsētu apvienībā kopš 2007. gada pēc uzaicinājuma piedalīties tīkla rīkotajā konferencē.

10. Starptautiskā bezpeļņas asociācijā „Gastronomijas pilsētu apvienība”
(Délice)
Mājas lapa:
http://www.delice-network.org/

2007. gada 18.septembrī Lionā, Francijā, notika Pasaules Gastronomijas pilsētu apvienības Délice dibināšanas sanāksme, un Rīga bija viena no nedaudzajām pilsētām, kas parakstīja nodomu protokolu par iestāšanos tajā. Prestižās apvienības mērķis ir veicināt apvienības pilsētu pārstāvju (pašvaldības darbinieku, šefpavāru, restorānu skolu mācībspēku un studentu) pieredzes apmaiņu, veidot ēdināšanas kultūru, īstenot dažādus kulinārā mantojuma projektus, uzlabot ēdināšanas kvalitāti apvienības pilsētās, kā arī izmantot gastronomijas mākslu kā vienu no pilsētas tēla veidošanas elementiem. Pavisam Pasaules Gastronomijas pilsētu apvienībā ir 21 pilsēta.
Ar šīs asociācijas starpniecību sadarbībā ar vietējiem gastronomijas nozares pārstāvjiem Rīgā tiks veicināta ēdināšanas kvalitātes celšana izglītības iestādēs, kā arī restorānos un kafejnīcās. Délice ir unikāls pilsētas mārketinga elements, ar kā palīdzību Rīgā tiks veidoti jauni gastronomijas/ kulinārijas tūrisma produkti, piemēram, gastronomijas taka tūristiem, kas tādējādi veicinās Rīgas atpazīstamību un veidos pozitīvu pilsētas tēlu ne tikai vietējā, bet arī starptautiskā mērogā.

11. Eiropas pilsētu ilgtspējīgas enerģētikas politikas veicināšanas asociācija („Energy Cities”)
Mājas lapa:
http://www.energy-cities.eu/

„Energy Cities” ir Eiropas vietējo pašvaldību ilgtspējīgas enerģētikas politikas veicināšanas asociācija. Tā tika dibināta 1990.gadā un pārstāv vairāk nekā 1000 pilsētas no 30 valstīm. Rīgas pašvaldība iestājās „Energy Cities” 2011. gada maijā, lai sekmētu Rīgas atpazīstamību un informācijas un pieredzes apmaiņu pilsētu ilgtspējīgas enerģētikas politikas īstenošanā.

12. Eiropas Ūdeņraža, kurināmā elementu un Eiropas reģionu elektromobilitātes asociācija (HyER)
Mājas lapa:
http://www.hyer.eu/

Rīgas pilsēta iestājās Eiropas Ūdeņraža, kurināmā elementu un Eiropas reģionu elektromobilitātes asociācijā 2014. gada aprīlī ar nolūku veicināt un sekmēt pilsētas virzību ūdeņraža tehnoloģiju, kurināmā elementu un elektromobilitātes attīstīšanā ilgtspējīgas enerģētikas politikas ietvaros, kas veicina gaisa kvalitātes uzlabošanos pilsētā.

13. Pasaules Veselības organizācijas Eiropas veselīgo pilsētu tīkls (WHO European Healthy Cities)
Mājas lapa:
http://www.euro.who.int/

Rīgas pilsēta iestājās Pasaules Veselības organizācijas Eiropas veselīgo pilsētu tīklā 2013. gada jūlijā, ņemot vērā Rīgas pilsētas pašvaldības sabiedrības veselības stratēģijā „Veselīgs rīdzinieks – veselā Rīgā” 2012.-2021.gadam noteikto.

14. Starptautiskā tūrisma filmu festivāla komiteja (CIFFT)
Mājas lapa:
http://www.cifft.com

Organizācijā ir apvienoti 17 filmu festivāli no dažādām pasaules valstīm.
Kopš 2008.gada Rīga dome organizē Starptautisko tūrisma filmu festivālu „Tourfilm Riga”. 2009.gadā Starptautisko tūrisma filmu festivālu komitejas (CIFFT) ģenerālās asamblejas sēdē Vīnē vienbalsīgi tika pieņemts lēmums uzņemt festivālu „Tourfilm Riga” Starptautisko tūrisma filmu festivālu komitejas (CIFFT) sastāvā. Līdz ar to kopš 2009.gada Starptautiskais tūrisma filmu festivāls „Tourfilm Riga” ir CIFFT biedrs.


15. Eiropas filmu komisiju tīkls (EUFCN)
Mājas lapa:
http://www.eufcn.com

Starptautiskajā filmu komisiju tīklā apvienotas 80 Eiropas filmu komisijas no 24 valstīm. Vieni no pirmajiem pieturas punktiem ārvalstu filmēšanas producentiem, kuri meklē pārskatāmu informāciju par filmēšana un sadarbības iespējām Eiropā, ir EUFCN pārstāvniecības filmu tirgus, bukleti un mājas lapa. Rīgas pilsēta piedalās EUFCN biedru sanāksmēs. Dalība sanāksmēs tiek apvienota ar dalību un darbu attiecīgo kinofestivālu laikā notiekošajos filmu tirgos un darbu Latvijas stendā.

16. Eiropas reģionālo filmu fondu tīkls (CINE-REGIO)
Mājas lapa:
http://www.cine-regio.com

Tīkls apvieno 37 reģionālos filmu fondus no 15 Eiropas valstīm. CINE-REGIO dalībniekiem tiek sniegtas konsultācijas un informācija par reģionālo (pilsētu) filmu fondu darbību un attīstību, kā arī konsultācijas saistībā ar Eiropas Savienības likumdošanu šajā jomā; tiek lobētas fondu intereses Eiropas Savienības institūcijās; tiek veicināti savstarpēji kopražojumi.
Gada laikā tīkla ietvaros notiek vairākas tikšanās, tomēr galvenās tikšanās tiek rīkotas lielo filmu festivālu laikā (Berlīnē un Kannās).


17. Starptautiskā asociācija „Baltic Sail”
Mājas lapa:
http://www.balticsail.info/index.htm

„Baltic Sail” ir vairāku ostas festivālu kopums, kurus organizē Baltijas jūras ostas pilsētas ar mērķi popularizēt jūrniecības tradīcijas, atbalstīt burāšanu. Rīgā plānots rīkot burāšanas festivālu Rīgas svētku ietvaros (katru gadu augustā). Rīga šai asociācijai pievienojās 2014. gada novembrī, lai sekmētu Rīgas kā senas tirdzniecības ostas pilsētas atpazīstamību, tūristu piesaisti un popularizētu jūrniecības tradīcijas.

18. Eiropas sociālais tīkls (European Social Network, ESN)
Mājas lapa:
http://www.esn-eu.org/home/index.html

Eiropas sociālais tīkls tika izveidots, lai apgūtu inovatīvus risinājumus un uzlabotu sociālo pakalpojumu kvalitāti. Tas apvieno institūcijas, kuras veido, pārvalda un īsteno sociālos pakalpojumus. Rīgas pilsēta oficiāli darbojas ESN kopš 2013. gada oktobra.Deputāti pārrunā zoodārza plānus un aktualitātes 2020.gadā
Pilsēta | Rīga šodien | Pakalpojumi | Pašvaldība | Uzņēmējiem | Medijiem | Jauniešiem | Tūristiem

Bezmaksas informācijas tālrunis: 80000800. Rīgas domes tālrunis: 67026101.
Portāla atbalsta e-pasts: atbalsts@riga.lv
Copyright © 2003-2011, Riga.lv, Portāla lietošanas noteikumi