Pilsēta
Rīga šodien
Pakalpojumi
Pašvaldība
Uzņēmējiem
Medijiem
Jauniešiem
Tūristiem
25.05.2020
Palīdzības sistēma
Rīgas dome
Rīgas pilsētas izpildvara
Struktūrshēma un Nolikums
Budžets
Rīgas pašvaldības publiskais pārskats
Rīgas pilsētas pašvaldības pretkorupcijas stratēģija
Normatīvie akti un attīstības plānošanas dokumenti
Rīgas pilsētas pašvaldības Ētikas kodekss
Rīgas pilsētas pašvaldības Ētikas komisija
Saziņa ar pašvaldību
Rīgas domes konti
Noderīgas saites
Rātsnama kapela
Rīgas pilsētas kristīgo lietu padome
Sabiedrības līdzdalība
Namu apsaimniekotāji
Izsoles un Konkursi
Pašvaldības sludinājumi
Rīgas pilsētas īpašumi
Rīgas pilsētas pašvaldība iznomā
Informācija par brīvajiem mazdārziņiem
Līdzvērtīgās zemes kompensācijas fonds
Iespējas iegūt nomas tiesības
Rīgas pašvaldības iepirkumi
Sadarbība ar NVO
Tiešraides
Darba sludinājumi
Pašvaldības īpašuma pārdošana
Pārvaldes uzdevumu deleģēšanas līgumi
Publiskojamā aktuālā informācija par kapitālsabiedrībām, kurās Rīgas pilsētas pašvaldībai ir līdzdalība
Rīgas pilsētas pašvaldības kapitālsabiedrības iznomā
Rīgas pašvaldības semināri un zinātniski praktiskās konferences
Rīgas attīstības programmas 2014.–2020.gadam Rīcības plāns un Investīciju plāns 2014.–2016.gadam
Tematiskie plānojumi un detālplānojumi
AS “Publisko aktīvu pārvaldītājs Possessor (Privatizācijas aģentūra)” paziņojumi
Paaugstinātas bīstamības objektu civilās aizsardzības plāni
Rīgas domes Pieminekļu padome
Rīgas pilsētas Vēlēšanu komisijas informācija
Pētījumi
Rīgas pilsētas pašvaldības Personas datu aizsardzības politika
Trauksmes celšana
Vārda dienas svin:
Anšlavs, Junora
Valūtas kursi
 Visas valūtas
Gaisa kvalitāte
  Pašvaldība / Rīgas pilsētas īpašumi / Līdzvērtīgās zemes kompensācijas fonds  

Līdzvērtīgas zemes kompensācijas fonds

Pamatojoties uz Valsts un pašvaldību īpašuma privatizācijas un privatizācijas sertifikātu izmantošanas pabeigšanas likuma 26.1panta pirmo daļu, likuma „Par valsts un pašvaldību zemes īpašuma tiesībām un to nostiprināšanu zemesgrāmatās” 6.panta pirmo un piekto daļu, Ministru kabineta 19.05.2008. noteikumiem Nr.352 „Līdzvērtīgas zemes kompensācijas fonda izveidošanas kārtība, kā arī kārtība, kādā aprēķina bijušā zemes īpašuma vērtību, kāda tā bija 1940.gada 21.jūlijā, un kārtība, kādā tiek piešķirta līdzvērtīga zeme bijušajiem zemes īpašniekiem vai viņu mantiniekiem”,

Rīgas dome 24.11.2008. pieņēma lēmumu Nr.4451 „Par līdzvērtīgas zemes kompensācijas fonda izveidošanu un zemesgabalu ieskaitīšanu tajā”, saskaņā ar ko tika nolemts:

  1. Izveidot līdzvērtīgas zemes kompensācijas fondu, no kura bijušajiem zemes īpašniekiem vai viņu mantiniekiem par īpašumā neatjaunoto vēsturisko zemes īpašumu piešķirama līdzvērtīga zeme.
  2. Apstiprināt līdzvērtīgas zemes kompensācijas fonda zemesgabalu sarakstu.
  3. Noteikt, ka līdzvērtīgas zemes kompensācijas fondā ieskaitīto zemesgabalu platība precizējama pēc uzmērīšanas dabā, nododot zemi īpašumā līdzvērtīgas zemes pretendentiem.

Līdzvērtīgās zemes kompensācijas fonda zemes gabalu saraksts (aktualizēts 02.03.2020.)

Līdzvērtīgās zemes kompensācijas fonda zemes gabalu piedāvājums (2020.gada martā)

Vēršam uzmanību, ka līdzvērtīgas zemes kompensācijas fondā ieskaitītie zemesgabali nav Rīgas pilsētas pašvaldības īpašums un tie nav atsavināmi Publiskas personas mantas atsavināšanas likumā noteiktajā kārtībā. Par privātpersonas īpašumu šāds zemesgabals kļūst tikai pēc Rīgas pilsētas zemes komisijas lēmuma pieņemšanas par līdzvērtīgā zemesgabala piešķiršanu un īpašuma tiesību uz to nostiprināšanas zemesgrāmatā.
Atsavināt var tikai tos nekustamos īpašumus, kas ierakstīti zemesgrāmatā.

Informācija aktualizēta 17.02.2020.Pilsēta | Rīga šodien | Pakalpojumi | Pašvaldība | Uzņēmējiem | Medijiem | Jauniešiem | Tūristiem

Bezmaksas informācijas tālrunis: 80000800. Rīgas domes tālrunis: 67026101.
Portāla atbalsta e-pasts: atbalsts@riga.lv
Copyright © 2003-2011, Riga.lv, Portāla lietošanas noteikumi