Pilsēta
Rīga šodien
Pakalpojumi
Pašvaldība
Uzņēmējiem
Medijiem
Jauniešiem
Tūristiem
31.03.2020
Palīdzības sistēma
Rīgas dome
Rīgas pilsētas izpildvara
Rīgas pilsētas izpilddirektors
Rīgas domes Centrālā administrācija
Īpaša statusa institūcijas
Audita un revīzijas pārvalde
Rīgas bāriņtiesa
Rīgas pilsētas dzimtsarakstu nodaļa
Rīgas pilsētas Pārdaugavas dzimtsarakstu nodaļa
Rīgas pilsētas Ziemeļu dzimtsarakstu nodaļ
Rīgas pilsētas Vidzemes dzimtsarakstu nodaļa
Rīgas pašvaldības policija
Rīgas domes Birokrātijas apkarošanas centrs
Sabiedrisko attiecību nodaļa
Rīgas Austrumu izpilddirekcija
Rīgas Pārdaugavas izpilddirekcija
Rīgas Ziemeļu izpilddirekcija
Datu aizsardzības un informācijas tehnoloģiju drošības centrs
Rīgas pašvaldības dzīvojamo māju privatizācijas komisija
Rīgas pilsētas zemes komisija
Rīgas pilsētas būvvalde
Nozaru departamenti un iestādes
Rīgas pašvaldības aģentūras
Rīgas izpilddirekcijas
Struktūrshēma un Nolikums
Budžets
Rīgas pašvaldības publiskais pārskats
Rīgas pilsētas pašvaldības pretkorupcijas stratēģija
Normatīvie akti un attīstības plānošanas dokumenti
Rīgas pilsētas pašvaldības Ētikas kodekss
Rīgas pilsētas pašvaldības Ētikas komisija
Saziņa ar pašvaldību
Rīgas domes konti
Noderīgas saites
Rātsnama kapela
Rīgas pilsētas kristīgo lietu padome
Sabiedrības līdzdalība
Namu apsaimniekotāji
Izsoles un Konkursi
Pašvaldības sludinājumi
Rīgas pilsētas īpašumi
Rīgas pašvaldības iepirkumi
Sadarbība ar NVO
Tiešraides
Darba sludinājumi
Pašvaldības īpašuma pārdošana
Pārvaldes uzdevumu deleģēšanas līgumi
Publiskojamā aktuālā informācija par kapitālsabiedrībām, kurās Rīgas pilsētas pašvaldībai ir līdzdalība
Rīgas pilsētas pašvaldības kapitālsabiedrības iznomā
Rīgas pašvaldības semināri un zinātniski praktiskās konferences
Rīgas attīstības programmas 2014.–2020.gadam Rīcības plāns un Investīciju plāns 2014.–2016.gadam
Tematiskie plānojumi un detālplānojumi
AS “Publisko aktīvu pārvaldītājs Possessor (Privatizācijas aģentūra)” paziņojumi
Paaugstinātas bīstamības objektu civilās aizsardzības plāni
Rīgas domes Pieminekļu padome
Rīgas pilsētas Vēlēšanu komisijas informācija
Pētījumi
Rīgas pilsētas pašvaldības Personas datu aizsardzības politika
Trauksmes celšana
Vārda dienas svin:
Atvars, Gvido
Valūtas kursi
GBP: 0,8890
RUB: 88,1385
USD: 1,1034
 Visas valūtas
Gaisa kvalitāte
  Pašvaldība / Rīgas pilsētas izpildvara / Īpaša statusa institūcijas / Rīgas pašvaldības policija  

Rīgas pašvaldības policija

Adrese - Rīga, Lomonosova iela 12A

Diennakts postenis Lomonosova ielā 12A.

Tālrunis: 67037803
Fakss: 67037880

Kontaktinformācija

Pretkorupcijas pasākumu plāns

Rīgas pašvaldības policijas mājas lapa - http://rpp.riga.lv

Rīgas Pašvaldības policijas Darba rezultātu pārskats 2013.gadā

Rīgas pašvaldības policija ir Rīgas domes struktūrvienība, kas darbojas Rīgas pilsētas administratīvajā teritorijā. Tās darbību nosaka 2003.gada 1.jūlijā apstiprinātais “Rīgas pašvaldības policijas nolikums”

RPP galvenie darbības virzieni

 • Rīgas domes apstiprināto saistošo noteikumu un lēmumu izpildes kontrole un sodīšana par šo noteikumu neievērošanu;
 • izsaukumu apkalpošana diennakts režīmā;
 • fizisko un juridisko personu iesniegumu, priekšlikumu un sūdzību izskatīšana;
 • “02” saņemto izsaukumu koordinēšana starp Valsts policiju un Pašvaldības policiju, lai operatīvi varētu reaģēt uz sabiedriskās kārtības pārkāpumiem;
 • sadarbība ar Drošības un Valsts policiju, tai skaitā Ceļu policiju un LR Saeimas un Valsts prezidenta drošības dienestu sabiedriskās kārtības un drošības nodrošināšana valsts svētku un atceres dienu, ārvalstu amatpersonu vizīšu laikā;
 • tiesu izpildītāju darba nodrošināšana tiesas sprieduma piespiedu izpildes laikā;
 • patrulēšana publiski visbiežāk apmeklētās vietās Rīgā;
 • sabiedriskās kārtības nodrošināšana piketu, mītiņu, komercpasākumu, sporta un atpūtas pasākumu laikā;
 • personu, kuras zaudējušas alkohola vai narkotisko vielu ietekmē spēju patstāvīgi pārvietoties, nogādāšana medicīnas iestādē vai dzīves vietā;
 • nelegālās alkohola un spirta tirdzniecības vietu konstatēšana un tirdzniecības pārtraukšana;
 • patērētāju tiesību aizsardzība un tirdzniecības noteikumu ievērošanas pārbaužu veikšana tirdzniecības un sabiedriskās ēdināšanas uzņēmumos;
 • vispārizglītojošo pasākumu organizēšana skolās ar mērķi iepazīstināt bērnus ar  policijas darbu, kā arī iepazīstināt ar bērnu pienākumiem, tiesībām un atbildību;
 • bērnu izņemšana no sociālā riska ģimenēm, par kurām ir ziņas, ka šajās ģimenēs tiek apdraudēta bērna veselība vai dzīvība, un viņu ievietošana valsts audzināšanas iestādēs, informāciju sniedzot Rīgas Bāriņtiesai;
 • palīdzības programmu veidošana sadarbībā ar pašvaldības institūcijām personām, kurām ir sociālās funkcionēšanas problēmas;
 • personu informēšana par iespēju saņemt sociālo palīdzību speciālajos dienestos;
 • kompetences ietvaros palīdzības sniegšana krīzes situācijā nonākušajām vai no vardarbības cietušajām personām;
 • sadarbība ar klaiņojošo dzīvnieku izķeršanas dienestu;
 • regulāra sadarbība ar Tramvaju trolejbusu pārvaldi, autobusu parku ”Imanta” un autobusu parku “Tālava” sabiedriskā transporta lietošanas nosacījumu izpildes kontrolē;
 • sadarbībā ar Valsts ieņēmumu dienestu, Valsts veterināro pārvaldi un citām institūcijām kopēju reidu organizēšana ielu tirdzniecības, tirgu un citu pakalpojumu sniegšanas vietu pārbaudē;
 • personu piespiedu atvešana pēc tiesas vai prokuratūras lēmuma;
 • personu, kuras atzīstas par rīcībnespējīgām, nogādāšana pie psihiatra, ja šīs personas apdraud savu vai citu veselību un dzīvību;
 • noziegumu vietas apsardze, pašvaldības policijas aizturēto kriminālu nodarījumu izdarījušo vai aizdomās turamo personu nogādāšana Valsts policijā;
 • īpaši svarīgu pašvaldības objektu diennakts apsardzes nodrošināšana;
 • kriminālsoda – piespiedu darba sprieduma izpilde - notiesāto personu uzraudzība un kontrole;
 • transporta līdzekļu stāvēšanas un apstāšanās noteikumu ievērošanas kontrole;
 • sabiedriskās kārtības pasākumu nodrošināšana Rīgas pilsētas kapsētās;
 • Valsts valodas likuma ievērošanas kontrole;
 • autortiesību un blakustiesību ievērošanas kontrole;
 • glābšanas darbu veikšana uz ūdens, ledus, zem ūdens un pirmās medicīniskās palīdzības sniegšana cietušajiem Rīgas peldvietās;
 • pēc dažādu institūciju pieprasījumiem zemūdens darbu veikšana, kas saistīta ar dažādu priekšmetu vai noslīkušo personu meklēšanu un izcelšanu no ūdens;
 • Rīgas pilsētas iedzīvotāju drošības garantēšana iespējamo avāriju, katastrofu, stihisku nelaimju u.c. ārkārtas situāciju izsauktajos gadījumos, bīstamo objektu apsekošana, evakuācijas plānu sastādīšana, nelaimes gadījumos cietušo personu izmitināšana un pirmās sociālās palīdzības sniegšana.

Vēsture

1990.gadā visās Rīgas pilsētas priekšpilsētās (rajonos) izveidoja pašvaldības (municipālās) policijas. Pirmā pašvaldības policijas vienība tika izveidota 1990.gada 26.septembrī Rīgas pilsētas Vidzemes priekšpilsētā.
1995.gada 1.janvārī Rīgas dome, apvienojot sešas Rīgas rajonu/priekšpilsētas pašvaldības (municipālās) policijas, izveidoja vienotu Rīgas pašvaldības policiju. Par pirmo policijas priekšnieku tika apstiprināts Igors Kupcis.
Pamatojoties uz Rīgas domes 12.12.1995.lēmuma Nr.2817 ‘’Par grozījumiem Rīgas domes 16.08.1994. lēmumā Nr.143 ‘’Par autotransporta kustības un stāvēšanas ierobežojumiem Vecrīgā’’, Vecrīgas satiksmes kontroles dienests tika nodots Rīgas pašvaldības policijas pārvaldes pakļautībā.
Pamatojoties uz Rīgas domes 1996.gada 27. februāra lēmumu Nr.2997 Rīgas Ūdenslīdēju un glābšanas dienests tika pakļauts Rīgas pašvaldības policijas pārvaldei.
Pamatojoties uz Rīgas domes 1998.gada 24.novembra nolikumu Nr.41 tika izdarīti grozījumu Rīgas pašvaldības policijas pārvaldes 1994.gada 13.decembra nolikumā Nr.6 un Rīgas Civilās aizsardzības dienests tika nodots Rīgas pašvaldības policijas pārvaldes pakļautībā.
Pamatojoties uz Rīgas domes 2000.gada 26.septembra nolikumu Nr.97 ‘’Rīgas pašvaldības policijas nolikums’’, Rīgas pašvaldības policijas pārvalde tika reorganizēta un pārsaukta par Rīgas pašvaldības policiju.
 Rīgas domes 2000.gada 21.novembra lēmumu Nr.9070 tika izveidots Piespiedu darba uzraudzības dienests, kurš darbību uzsāka 2001.gada 10.aprīlī.
Ar Iekšlietu ministrijas 2001.gada 11.jūnija rīkojumu Nr.390 “Par Pašvaldības policijas paraugnolikuma apstiprināšanu” spēkā stājās “Pašvaldības policijas paraugnolikums”.
2001.gada 1.septembrī izveidota Ceļu policijas nodaļa, kura darbību uzsāka 2001.gada 20.septembrī.
2002.gada 10.janvārī izveidota Kapsētu sabiedriskās kārtības sargāšanas nodaļa. 2003.gadā 1.jūlijā apstiprināts nolikums Nr.75 “Rīgas pašvaldības policijas nolikums”.

RPP tiesībsargājoša institūcija, tā ir ieņēmusi stabilu vietu citu tiesībsargājošo institūciju sistēmā. Tai ir vienota kompleksa struktūra, kas sastāv no administrācijas, sešām teritoriālajām priekšpilsētu (rajonu) pārvaldēm un specializētajām nodaļām (dienestiem).
Laika posmā no 1990.gada līdz 2003.gadam šī struktūra ir mainījusies vairākas reizes.

 Pilsēta | Rīga šodien | Pakalpojumi | Pašvaldība | Uzņēmējiem | Medijiem | Jauniešiem | Tūristiem

Bezmaksas informācijas tālrunis: 80000800. Rīgas domes tālrunis: 67026101.
Portāla atbalsta e-pasts: atbalsts@riga.lv
Copyright © 2003-2011, Riga.lv, Portāla lietošanas noteikumi