Pilsēta
Rīga šodien
Pakalpojumi
Pašvaldība
Uzņēmējiem
Medijiem
Jauniešiem
Tūristiem
14.07.2020
Palīdzības sistēma
Rīgas dome
Rīgas domes sēdes lēmumprojekti
Rīgas pilsētas izpildvara
Rīgas pilsētas izpilddirektors
Rīgas domes Centrālā administrācija
Īpaša statusa institūcijas
Nozaru departamenti un iestādes
Finanšu departaments
Īpašuma departaments
Izglītības, kultūras un sporta departaments
Labklājības departaments
Pilsētas attīstības departaments
Satiksmes departaments
Mājokļu un vides departaments
Rīgas pašvaldības aģentūras
Rīgas izpilddirekcijas
Struktūrshēma un Nolikums
Budžets
Rīgas pašvaldības publiskais pārskats
Rīgas pilsētas pašvaldības pretkorupcijas stratēģija
Normatīvie akti un attīstības plānošanas dokumenti
Rīgas pilsētas pašvaldības Ētikas kodekss
Rīgas pilsētas pašvaldības Ētikas komisija
Saziņa ar pašvaldību
Rīgas domes konti
Noderīgas saites
Rātsnama kapela
Rīgas pilsētas kristīgo lietu padome
Sabiedrības līdzdalība
Namu apsaimniekotāji
Izsoles un Konkursi
Pašvaldības sludinājumi
Rīgas pilsētas īpašumi
Rīgas pašvaldības iepirkumi
Sadarbība ar NVO
Tiešraides
Darba sludinājumi
Pašvaldības īpašuma pārdošana
Pārvaldes uzdevumu deleģēšanas līgumi
Publiskojamā aktuālā informācija par kapitālsabiedrībām, kurās Rīgas pilsētas pašvaldībai ir līdzdalība
Rīgas pilsētas pašvaldības kapitālsabiedrības iznomā
Rīgas pašvaldības semināri un zinātniski praktiskās konferences
Rīgas attīstības programmas 2014.–2020.gadam Rīcības plāns un Investīciju plāns 2014.–2016.gadam
Tematiskie plānojumi un detālplānojumi
AS “Publisko aktīvu pārvaldītājs Possessor (Privatizācijas aģentūra)” paziņojumi
Paaugstinātas bīstamības objektu civilās aizsardzības plāni
Rīgas domes Pieminekļu padome
Rīgas pilsētas Vēlēšanu komisijas informācija
Pētījumi
Rīgas pilsētas pašvaldības Personas datu aizsardzības politika
Trauksmes celšana
Vārda dienas svin:
Anvars, Oskars, Ritvars
Valūtas kursi
GBP: 0,8994
RUB: 80,1470
USD: 1,1329
 Visas valūtas
Gaisa kvalitāte
  Pašvaldība / Rīgas pilsētas izpildvara / Nozaru departamenti un iestādes / Labklājības departaments / AKTUALITĀTES  

SOCIĀLĀ PALĪDZĪBA UN SOCIĀLIE PAKALPOJUMI RĪGĀ 2019.GADĀ

 • Lai izvērtētu ģimenes (personas) atbilstību trūcīgas vai maznodrošinātas ģimenes (personas) statusam  un tiesībām saņemt sociālos pabalstus, un/vai saņemtu sociālos pakalpojumus persona vai tās pārstāvis vēršas Rīgas Sociālajā dienesta rajona nodaļas teritoriālajā centrā ar iesniegumu un aizpilda iztikas līdzekļu deklarāciju, kurā personas, kurām ir kopēji izdevumi par uzturu un kuras mitinās vienā mājoklī deklarē ienākumus un materiālo stāvokli par pēdējiem 3 mēnešiem. Iztikas līdzekļu deklarācija nav jāaizpilda, ja sociālais pakalpojums tiek nodrošināts, neizvērtējot personas (ģimenes) ienākumus un materiālo stāvokli.
 • Ja tiek pieprasīts dzīvokļa pabalsts, pabalsta pieprasītājs kvītis par īri un komunālajiem pakalpojumiem, kas saistīti ar dzīvojamās telpas lietošanu, Rīgas Sociālajā dienestā uzrāda ik pa 3 mēnešiem.
 • Trūcīgas un maznodrošinātas ģimenes (personas) statusu nosaka uz laiku no trim līdz sešiem mēnešiem.
 • Lai saņemtu patversmes, naktspatversmes, dienas centra pilngadīgām personām un krīzes centra pakalpojumus, personai jāvēršas tieši pie pakalpojuma sniedzēja.

RĪGAS SOCIĀLAIS DIENESTS
Baznīcas iela 19/23, tālr.67105048,
 e-pasts:soc@riga.lv

Latgales rajona nodaļa

Pārdaugavas rajona nodala

Ziemeļu rajona nodaļa

Teritoriālais centrs „Avoti"
Avotu ielā 31 k - 2,
tālr.67037695

Teritoriālais centrs „Āgenskalns"
Ed. Smiļģa ielā 46,
tālr.67012271
Ziepju ielā 13,
tālr.67026025

Teritoriālais centrs „Vidzeme"
Vidrižu ielā 1A,
tālr.67012126
Brīvības gatvē 266,
tālr.67012157

Teritoriālais centrs
„Krasts"
Aiviekstes ielā 14,
tālr.67037471

Teritoriālais centrs „Dzirciems"
Baldones ielā 2,
tālr.67012369

Teritoriālais centrs „Purvciems"
Ieriķu ielā  2B,
tālr.67012127
Pērnavas ielā 1,
tālr.67105538

Teritoriālais centrs „Pļavnieki"
Salnas ielā 2,
tālr.67037447

Teritoriālais centrs „Bolderāja"
Dolomīta ielā lA,
tālr.67037559

Teritoriālais centrs „Ziemeļi"
Hanzas ielā 7,
tālr.67026649

Teritoriālais centrs
„ Daugava"
Aglonas  ielā 35 k-1,
tālr.67181437

Teritoriālais centrs „Imanta"
Imantas 8. līnija1 k - 2,
tālr.67037892

 • Plašāku informāciju ikviens var saņemt zvanot pa Rīgas domes Labklājības departamenta informatīvo bezmaksas tālruni 80005055; P,0,T,C - 9.00 - 17.00;
  Pt 9.00 - 16.00. Ārpus darba laika darbojas balss pastkastīte.
 • Rīgas domes Labklājības departamenta mājas lapā: www.ld.riga.lv

SOCIĀLIE PABALSTI

Saskaņā ar Rīgas domes 15.01.2013. saistošajiem noteikumiem Nr. 202 „ Par ģimenes vai atsevišķi dzīvojošas personas atzīšanu par trūcīgu vai maznodrošinātu un sociālajiem pabalstiem Rīgas pilsētas pašvaldībā" piešķir sekojošus sociālos pabalstus:

 • Pabalstu garantētā minimālā ienākumu līmeņa nodrošināšanai. Rīgas Sociālais dienests pabalstu garantētā minimālā ienākumu (GMI) līmeņa nodrošināšanai piešķir tiem iedzīvotājiem, kuri atbilst trūcīgas ģimenes (personas) statusam, un kuru pēdējo trīs mēnešu vidējie ienākumi ir mazāki par šo saistošajos noteikumos noteikto GMI līmeņa summas apmēru.
 • Garantētā minimālā ienākuma līmenis mēnesī:
   nepilngadīgiem bērniem - 64.03 EUR;
   darbspējīgām personām - 56.91 EUR;
   vecuma vai invaliditātes pensiju saņēmējam, kā arī valsts sociālā nodrošinājuma pabalsta saņēmējam - 128.06 EUR.
 • Dzīvokļa pabalstu ir tiesības saņemt ģimenei vai atsevišķi dzīvojošai personai, kura ir deklarējusi pamata dzīvesvietu Rīgas pilsētas administratīvajā teritorijā, dzīvo atbilstoši iesniegumā norādītajai adresei un kuru vidējie ienākumi pēdējo trīs mēnešu laikā nepārsniedz 320,00 EUR (katram ģimenes loceklim vai atsevišķi dzīvojošai personai darbspējīgā vecumā mēnesī,) bet atsevišķi dzīvojošam vecuma vai invaliditātes pensijas vai valsts sociālā nodrošinājuma pabalsta saņēmējam nepārsniedz 400,00 EUR mēnesī.
  Dzīvokļa pabalstu, piešķir dzīvojamās telpas īres un/vai apsaimniekošanas maksas un/vai maksas par pakalpojumiem, kas saistīti ar dzīvojamās telpas lietošanu, segšanai.
  Tiesības saņemt šajos saistošajos noteikumos paredzētos zemāk minētos pabalstus ir personām, kuras ir deklarējušas pamata dzīvesvietu Rīgas pilsētas administratīvajā teritorijā, kuras dzīvo atbilstoši iesniegumā norādītajai adresei un kuru vidējie ienākumi pēdējo trīs mēnešu laikā nepārsniedz 221,00 EUR katram ģimenes loceklim mēnesī un nepārsniedz 270,00 EUR atsevišķi dzīvojošam vecuma vai invaliditātes pensijas vai sociālā nodrošinājuma pabalsta saņēmējam mēnesī.
 • Pabalstu veselības aprūpei piešķir:
   personai, kura saņem vecuma vai invaliditātes pensiju vai valsts sociālā nodrošinājuma pabalstu,- pabalstu pacienta iemaksu segšanai, kopsummā nepārsniedzot 100,00 EUR kalendārajā gadā. Šo pabalstu nepiešķir personai, kura normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā ir atbrīvota no pacienta iemaksas,
   pabalstu kompensējamo zāļu sarakstā iekļauto zāļu un medicīnisko ierīču iegādes izdevumu daļas samaksai,
   pabalstu inkontinences līdzekļu un/vai urīnceļu katetru iegādei līdz 345,00 EUR gadā pensionāriem un invalīdiem, kuriem slimības dēļ ir nepieciešams lietot šos palīglīdzekļus un kuriem tos nav tiesību saņemt kā kompensētās medicīniskos ierīces.

  Pabalstu izglītības ieguves atbalstam
  uzsākot mācību gadu, pirmsskolas vecuma bērnam no piecu gadu vecuma, kurš apgūst obligāto bērnu sagatavošanu pamatizglītības ieguvei,  un izglītojamam, kurš nav sasniedzis 21 gadu vecumu un iegūst vispārizglītojošo vai profesionālo izglītību. Pabalsta apmērs ir 50,00 EUR. Rīgas Sociālais dienests iesniegumu par pabalstu mācību līdzekļu iegādei pieņem no 1.jūnija līdz 31.oktobrim.
 • Apbedīšanas pabalsts. Pabalsta maksimālais apmērs ir 426.86 EUR; bet ne vairāk par faktiskajiem izdevumiem mirušās personas apbedīšanai. Pabalsta apmēru samazina par VSAA vai citas institūcijas izmaksātā apbedīšanas pabalsta apmēru. Izdevumus apliecinoši dokumenti  Rīgas Sociālajā dienestā iesniedzami ne vēlāk kā trīs mēnešu laikā no izdevumu rašanās brīža.
 • Pabalstu krīzes situācijā pamatvajadzību nodrošināšanai. Klients 3 mēnešulaikā pēc krīzes situācijas rašanās iesniedz Rīgas Sociālajā dienestā iesniegumu un dokumenta kopiju (uzrādot oriģinālu), kas apliecina krīzes situācijas faktu. Rīgas Sociālais dienests lēmumu par pabalsta piešķiršanu un tā apmēru pieņem, pamatojoties uz sociālā darba speciālista sniegto atzinumu, izvērtējot klienta sociālo situāciju, klienta spēju apmierināt savas pamatvajadzības, ņemot vērā krīzes situācijas izraisītās sekas, materiālos zaudējumus, kas radušies krīzes situācijas izraisīto seku rezultātā, kā arī īpašuma un mantas apdrošināšanu pret nelaimes gadījumiem.
 • Pabalstu sociālās rehabilitācijas mērķu sasniegšanai Rīgas Sociālais dienests piešķir, pamatojoties uz klientam sastādītā individuālās sociālās rehabilitācijas plāna izpildi  vai sociālā darba speciālista sniegto atzinumu, veicot klienta sociālās situācijas izvērtējumu. Rīgas Sociālais dienests sociālos pabalstus piešķir izvērtējot katru gadījumu individuāli, ņemot vērā normatīvo aktu nosacījumus,
 • Saskaņā ar Rīgas domes 20.12.2016. lēmumu Nr. 4640 “Par izglītojamajiem, kuru ēdināšanas izmaksas sedz Rīgas pilsētas pašvaldība” no Rīgas pilsētas pašvaldības budžeta līdzekļiem ēdināšanas (brokastu, pusdienu, launaga) izmaksas tiks segtas izglītojamiem, kuri Rīgas pilsētas administratīvajā teritorijā esošajās Pašvaldības vai privātajās izglītības iestādēs apgūst normatīvajos aktos noteiktā kārtībā licencētu pirmsskolas izglītības programmu un atbilst vismaz vienam no šādiem nosacījumiem:
  * izglītojamā ģimene atbilst trūcīgas vai maznodrošinātas ģimenes statusam saskaņā ar Rīgas Sociālā dienesta lēmumu;
  * ģimenes aprūpē ir vismaz trīs bērni, to skaitā izglītojamais, izglītojamā brāļi, māsas, pusmāsas, pusbrāļi, audžuģimenē ievietoti un aizbildnībā esoši bērni (arī pilngadību sasniegušie, ja tie apgūst vidējo izglītību), kas kopā ar vismaz vienu vecāku vai likumisko pārstāvi ir deklarēti vienā adresē Rīgas pilsētas administratīvajā teritorijā.

SOCIĀLIE PAKALPOJUMI PILNGADĪGĀM PERSONĀM

 • Personai, kura vecuma vai funkcionālo traucējumu traucējumu dēļ nevar veikt ikdienas mājas darbus un savu personisko aprūpi, un kura dzīvo viena vai ar šo personu kopā dzīvojošie ģimenes locekļi vecuma, veselības stāvokļa vai nodarbinātības dēļ nevar nodrošināt tai nepieciešamo aprūpi, ir iespēja saņemt šādus aprūpes dzīvesvietā pakalpojumus:
   aprūpes mājās pakalpojums pakalpojuma sniedzēja pakalpojuma veidā ;
   aprūpes mājās pakalpojums materiālā atbalsta veidā;
   pavadoņa - asistenta pakalpojumu ;
   pakalpojums „drošības poga";
   silto pusdienu piegāde mājās.
 • Pilngadīgām personām, t.sk., pensijas vecuma personām, personām ar invaliditāti, bezdarbniekiem, ir iespēja bez maksas saņemt dienas centra (turpmāk - DC) pakalpojumu.
  DC personai ir iespēja attīstīt sociālās prasmes, izglītoties un saturīgi pavadīt brīvo laiku. DC palīdz cilvēkiem veidot sociālos kontaktus, gūt atbalstu, mudina iesaistīties dažādās individuālās, grupas un kopienas aktivitātēs. Klienti ir aicināti veidot DC aktivitāšu saturu, piedalīties to organizēšanā un apzināt citus, kuriem ir nepieciešams sociāls atbalsts. Piedalīties DC aktivitātēs var jebkura pilngadīga persona bet īpaši aicināti ir tuvākajā kopienā dzīvojošie iedzīvotāji.
  Rīgā darbojas vairāki specializēti dienas aprūpes centri personām ar demenci.
  Ja pakalpojumu apjoms, ko nodrošina personas dzīvesvietā (aprūpe mājās) vai iespējami tuvu tai (dienas aprūpes centrs) nav pietiekams, pensijas vecuma personām un personām ar invaliditāti ir iespējams saņemt ilgstošas sociālās aprūpes un sociālās rehabilitācijas institūcijas (pansionāta) pakalpojumu.
 • Personai ar invaliditāti:
   kurai ir apgrūtināta pārvietošanās un kura nevar pārvietoties ar sabiedrisko transportu, ir iespēja saņemt transporta pakalpojumu samaksu (284.57 EUR)  gadā;
   kura pārvietojas riteņkrēslā un atbilstoši personas īpašajām vajadzībām nepieciešams pielāgot mājokli, ir iespēja saņemt pabalstu mājokļa pielāgošanai (līdz 4000 EUR);
   kura pārvietojas riteņkrēslā un atbilstoši personas īpašajām vajadzībām nepieciešams nodrošināt vides pieejamību kāpņu telpā, ir iespēja kāpņu telpā uzstādīt pacēlāju (līdz 5950 EUR);
 • kurai ir izsniegts Veselības un darbspēju ekspertīzes ārstu valsts komisijas atzinums par asistenta pakalpojuma nepieciešamību (darbību veikšanai ārpus mājokļa, kuras pilngadīga persona  vai bērns ar invaliditāti no 5 līdz 18 gadiem funkcionēšanas ierobežojumu dēļ nevar veikt patstāvīgi), ir iespēja saņemt no valsts budžeta finansēto asistenta pakalpojumu.
 • Personai ar garīga rakstura traucējumiem ir iespēja saņemt:
   dienas aprūpes centra pakalpojumu, kurā tiek piedāvātas sociālo prasmju attīstīšanas, izglītošanas un brīvā laika pavadīšanas iespējas;
   specializētās darbnīcas pakalpojumu - persona var apgūt galdniecības, šūšanas, veļas mazgāšanas un citas iemaņas un prasmes;
   grupu mājas (dzīvokļa) pakalpojumu - pastāvīgas uzturēšanās mītne, kurā personas ar garīga rakstura traucējumiem profesionāļu vadībā realizē savas patstāvīgās dzīves iemaņas.
 • Ja personai bez noteiktas dzīvesvietas vai krīzes situācijā nonākušai personai nepieciešama īslaicīgās uzturēšanās mītne, persona var vērsties Rīgas patversmē/naktspatversmēs. Minētās personas var saņemt arī sociālā rehabilitācijas centra pakalpojumu bezpajumtniekiem, kā arī dienas centra pakalpojumu. Mobilā brigāde ielu sociālajam darbam ar bezpajumtniekiem: 27023550.
 • Personas bez noteiktas dzīvesvietas un citi trūcīgie Rīgas iedzīvotāji vairākās vietās Rīgā var saņemt zupas virtuves pakalpojumu.
 • Pabalsts patstāvīgas dzīves uzsākšanai pilngadīgai personai pēc ilgstošas sociālās aprūpes un sociālās rehabilitācijas pakalpojuma pārtraukšanas. Pabalsta mērķis ir nodrošināt personu, kurai pēc ilgstošas sociālās aprūpes un sociālās rehabilitācijas pakalpojuma pārtraukšanas tiek izīrēta pašvaldības dzīvojamā telpa. Pabalsta apmērs ikdienā nepieciešamo sadzīves priekšmetu minimuma iegādei nevar pārsniegt 430.00 EUR.

SOCIĀLIE PAKALPOJUMI ĢIMENĒM UN BĒRNIEM

Rīdzinieku ģimenēm ar bērniem tiek nodrošināti sociālie pakalpojumi:

 • Rīgas Sociālā dienesta darba ar gadījumu pakalpojums - ģimenes ar bērniem var vērsties Rīgas Sociālā dienesta rajonu nodaļu teritoriālajos centros, lai saņemtu sociālā darba speciālista palīdzību sociālo problēmu risināšanā.
 • Psiholoģiska konsultēšana, psihoemocionāla atbalsta un psiholoģiskas izpētes nodrošināšana.
 • Atkarību profilakses speciālistu un grupu konsultāciju nodrošināšana ģimenēm, kurās ir alkohola, narkotisku, azartspēļu u.c. atkarību gadījumi.
 • Sociālā atbalsta un konsultatīvā programma audžuģimenēm, aizbildņiem un adoptētājiem.
 • Izglītojošās grupas vecākiem: bērnu emocionālā audzināšana ( 0-7 gadiem), mazo bērnu informatīvi izglītojošās atbalsta grupas (0-2 gadiem), apmācību programma pusaudžu vecākiem ”Ceļvedis, audzinot pusaudzi” (12-16 gadiem).
 • Sociālās rehabilitācijas programmas jauniešiem ar uzvedības grūtībām.
 • Ģimenes asistenta pakalpojums nodrošina ģimenei atbalstu un apmācību sociālo prasmju apgūšanā, bērnu aprūpē un audzināšanā, kā arī mājsaimniecības vadīšanā.
 • Atbalsta ģimenes/uzticības personas pakalpojums nodrošina citas ģimenes/personas atbalstu bērna aprūpē un audzināšanā.
 • Dienas centra bērniem pakalpojums nodrošina sociālo prasmju attīstību, izglītošanu un brīvā laika pavadīšanas iespējas, atbalsta un pašpalīdzības grupu darbību.
 • Krīzes centra pakalpojums palīdzība krīzes situācijās nonākušajiem bērniem un ģimenēm ar bērniem.
 • Īslaicīgās uzturēšanās mītnes pakalpojums nodrošina īslaicīgu dzīvesvietu personām un ģimenēm ar bērniem bez pastāvīga mājokļa.
 • Īslaicīgas sociālās aprūpes un sociālās rehabilitācijas institūcijā pakalpojums nodrošina īslaicīgu sociālo aprūpi institūcijā pēc bērna vecāku lūguma līdz 3 mēnešiem, ja viņi sociālo apstākļu un/vai veselības stāvokļa dēļ nespēj bērnu aprūpēt, kā arī pēc jaundzimušā bērna mātes lūguma, ja viņai nav iztikas līdzekļu vai pajumtes, īslaicīga sociālā aprūpe un sociālā rehabilitācija institūcijā mātai kopā ar bērnu uz laiku, kamēr viņa baro bērnu ar krūti.
 • Ilgstošas sociālās aprūpes un sociālās rehabilitācijas institūcijā bērniem pakalpojums.
 • Diennakts krīzes tālruņa psihosociālā palīdzība krīzes situācijā nonākušām personām sniedz profesionālu psiholoģisko un informatīvo atbalstu krīzes situācijās, zvanot uz diennakts tālruni: 67222922 vai 27722292.
 • Krīzes intervences pakalpojums dzīvesvietā ģimenēm ar bērniem, kuriem pastāv risks nonākt ārpusģimenes aprūpē.

SOCIĀLIE PAKALPOJUMI BĒRNIEM AR FUNKCIONĀLIEM TRAUCĒJUMIEM

Rīdzinieku ģimenes, kuras audzina bērnus ar dažādiem funkcionāliem traucējumiem var vērsties Rīgas Sociālā dienesta teritoriālajos centros, lai saņemtu sociālos pakalpojumus.
Sociālās rehabilitācijas programmas bērniem ar funkcionāliem ierobežojumiem pakalpojumi:

 • Individuālā rehabilitācijas plāna izstrādes pakalpojums ietver fizioterapeita, ģimenes ārsta, ergoterapeita, audiologopēda, psihologa, speciālā pedagoga bērna funkcionālā stāvokļa novērtējumu, piesaistot nepieciešamās procedūras un konsultācijas noteiktam laika periodam.
 • Agrīnās korekcijas programma nodrošina bērniem ar garīgās un fiziskās attīstības traucējumiem agrīnās izglītošanas un audzināšanas sistēmu.
 • Individuālās sociālās rehabilitācijas programmas ietvaros rehabilitologs izstrādā individuālu programmu, ietverot fizioterapiju, psihologa konsultācijas, nodarbības baseinā, atbalsta grupas vecākiem.
 • Dienas aprūpes centra bērniem ar funkcionāliem ierobežojumiem pakalpojums nodrošina bērna vecumam, veselības un funkcionālajam stāvoklim atbilstošu aprūpi, logoterapiju, mūzikas terapiju, datorapmācību, radošas un izglītojošas nodarbības.
 • Īslaicīgās sociālās aprūpes un sociālās rehabilitācijas institūcijā bērniem (atelpas brīdis) pakalpojums nodrošina īslaicīgu sociālo aprūpi (līdz 45 dienām gadā) bērniem institūcijā, savukārt, ģimene iegūst atelpas brīdi garīgās labklājības stabilizēšanai.
 • Bērnu paliatīvās aprūpes pakalpojums sniedz atbalstu neizārstējamiem un smagi slimiem bērniem un viņu ģimenēm, kā arī sērojošām ģimenēm.
 • Sociālās aprūpes pakalpojums personas dzīvesvietā nodrošina bērniem, kuriem ir noteikta invaliditāte un īpašā kopšana, kā arī viņu vecākiem atbalstu, nezaudējot drošo vidi - mājas.
 • Transporta pakalpojumu samaksu personām, kurām ir apgrūtināta pārvietošanās un kuras nevar pārvietoties ar sabiedrisko transportu.
 • No valsts budžeta līdzekļiem finansēts asistenta pakalpojums pašvaldībā personām ar invaliditāti.
 • Invalīdu riteņkrēslu pacēlāju piešķiršana lietošanā. Pabalsts mājokļa pielāgošanai personām, kuras pārvietojas riteņkrēslā.

SOCIĀLAIS ATBALSTS

 • Rīdzinieki, kuriem Rīgas Sociālais dienests piešķīris trūcīgas vai maznodrošinātas ģimenes (personas) statusu, vai, izsniedzis izziņu, par ēdināšanas pakalpojuma nodrošināšanu var saņemt silto ēdienu: Maskavas ielā 250, Stūrmaņa ielā 25, Tvaika ielā 54/3 ielā, Brīvības gatvē 399, Slokas ielā 33, Zaļenieku ielā 40 darba dienās no plkst. 10.00 līdz plkst. 16.00, brīvdienās no plkst. 10.00 līdz plkst. 15.00 vai līdz laikam, kad izdalītas visas porcijas katrā no sešām  vietām. Katru dienu tiek piedāvāta cita ēdienkarte: zupa, otrais ēdiens un dzēriens. Ēdienu var baudīt uz vietas vai arī ņemt līdzi uz mājām (savos traukos). Silto ēdienu persona var saņemt, uzrādot RP SIA “Rīgas satiksme” klientu apkalpošanas centra izsniegtu Rīdzinieka karti, kurā elektroniski ir ievadīti Rīgas Sociālā dienesta izsniegtās izziņas dati.
 • Saņemt Eiropas atbalsta fonda vistrūcīgākajām personām pārtikas un pamata materiālās palīdzības pakas. Vairāk informācijas: www.sif.gov.lv sadaļā “Eiropas atbalsta fonds vistrūcīgākajām personām”. Ar izdales vietām Rīgā var iepazīties www.ld.riga.lv sadaļā “Sociālie pakalpojumi” – “Pakas trūcīgajiem Rīgas iedzīvotājiem”, kā arī uzzināt var, zvanot pa tālruni 80005055.


Sociālā darba speciālistu pakalpojumi ir bez maksas un konfidenciāli!

2019. gada janvārisPilsēta | Rīga šodien | Pakalpojumi | Pašvaldība | Uzņēmējiem | Medijiem | Jauniešiem | Tūristiem

Bezmaksas informācijas tālrunis: 80000800. Rīgas domes tālrunis: 67026101.
Portāla atbalsta e-pasts: atbalsts@riga.lv
Copyright © 2003-2011, Riga.lv, Portāla lietošanas noteikumi